Robotlarla Programlama Eğitimi: Öğrencilerin Deneyimlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi

Main Article Content

Serkan Çankaya, Gürhan Durak, Eyup Yünkül

Abstract

Bu çalışmada robotlarla programla eğitimi alan öğrencilerin başarılarının ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada yaratıcı problem çözme testi, robotlar programlamaya yönelik uygulamalı performans değerlendirme sınavı ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veri toplanmıştır. Yaratıcı problem çözme becerileri testi OECD tarafından yapılan PISA 2012 sınavından alınmıştır. Çalışmaya 9 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Uygulama sürecinde ilk olarak öğrencilerin yaratıcı problem çözme testini doldurmaları istenmiştir. Yaratıcı problem çözme testi, çevrimiçi bir ortamda etkileşimli simülasyonlar ve bu simülasyonlara yönelik sorulardan oluşmaktadır. Daha sonra öğrencilere bir hafta boyunca robotlarla programlama eğitimi verilmiştir. Programlama eğitimi sonunda eğitim ile ilgili performans değerlendirme sınavı yapılmıştır. Son olarak ise hazırlanan bir görüşme formu ile öğrencilerin gerçekleştirilen etkinlik hakkındaki görüşlerine başvurulmuştur. Sonuç olarak öğrencilerin uygulamalı performans değerlendirme sınav sonuçları incelendiğinde almış oldukları eğitimin yararlı söylenebilir. Yapılan korelasyon testi sonucunda öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerileri ile performans puanları arasındaki pozitif yönde, anlamlı ve orta düzey bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Görüşme sorularına verilen yanıtlar incelendiğinde ise öğrencilerin genel olarak olumlu tutuma sahip oldukları, yapılan eğitimin güdüleyici, eğlenceli ve programlama öğrenmelerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Article Details

Section
Articles