Sustainability in Accounting Education Given by Turkey Higher Education Institutions

Main Article Content

Filiz Yüksel

Abstract

Günümüzde, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma amaçları tüm faaliyetlerin odak noktası haline gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, muhasebe meslek mensubundan beklenen roller, muhasebe meslek mensubunun sahip olması gereken yetkinlikler de değişmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının tüm sermaye unsurları için değer yaratma, yaratılan değeri sürdürme ve raporlamada önemli rolleri olduğu ifade edilmektedir. Bu rollerin başarıyla yürütülmesi için muhasebe meslek mensuplarının sürdürülebilirlik konularında da eğitim alması gerekmektedir. Bu çalışmada, Ülkemizde yükseköğretim kurumları muhasebe müfredatlarında sürdürülebilirliğe ilişkin derslerin varlığı, sayısı ve yoğunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, sürdürülebilirlik temalarına ilişkin ölçüt kelimeler belirlenmiş, muhasebe müfredatları belirlenen ölçüt kelimeler kullanılarak Maxqda 2020 programı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, sürdürülebilirliğe ilişkin ders sayısının müfredatta bulunan toplam ders sayısının çok düşük bir yüzdesine sahip olduğu söylenebilir.

Article Details

Section
Articles